home  |   poczta  |   dodaj do ulubionych  
     

 •  KOMORNIK
 •  REWIR
 •  WNIOSKI
 •  LICYTACJE
       licytacje ruchomości
       licytacje nieruchomościlogin
hasło

licytacje nieruchomości
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.03.2020r. o godz. 13:50 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 158/23 o pow. 891,00m² ( tereny mieszkaniowe B ), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 123,20m2, położonej w miejscowości Konradowo, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00055313/2.

Istnieje niezgodność między odpisem księgi wieczystej nr ZG1N/00055313/2 a wypisem z rejestru gruntów. W odpisie księgi wieczystej działka 158/23 figuruje jako grunty orne niezabudowane, natomiast w wypisie z rejestru gruntów figuruje jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B. Ponadto działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, który nie został oddany do użytku (brak odbioru budynku).

W odpisie kw ZG1N/00055313/2 w dziale I - SP spis praw związanych z własnością umieszczono:

uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi – odpłatne prawo swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 158/20 objętą kw 15344 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki nr 158/23 tą księgą objętej - wpisano na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej zawartego w akcie notarialnym REP.A 3554/2006.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 347.930,00. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

tj. 260.947,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 34.793,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 626 z dnia 9 września 2000 ). Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 387-52-82.

 


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.04.2020r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 sala nr 106 odbędzie się druga licytacja:

prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 37,96 m2, położonego w Nowej Soli przy ul. Szkolnej nr 6, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00038741/6 wraz z udziałem 51/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu nr 366/1 i nr 366/4 o łącznej pow. 0,0324ha objętych księgą wieczystą nr ZG1N/00035212/8 stanowiącego własność

Lucyny Mazurek w udziale wynoszącym ¾ części nieruchomości oraz

Marcina Mazurek w udziale wynoszącym ¼ część nieruchomości

Lokal znajduje się na IV kondygnacji - poddasze budynku mieszkalnego i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Instalacje: energia, woda, kanalizacja, ogrzewanie piecami kaflowymi (w dwóch pokojach i kuchni).

 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która obowiązuje z dniem 01.01.2019r., wypis z rejestru gruntów i odpis księgi wieczystej nie jest zgodny ze stanem prawnym w/w ustawy, ponieważ w momencie sporządzania wyceny udział w gruncie w wysokości 51/1000 stanowi użytkowanie wieczyste do dnia 17.04.2100r. a jako właściciel działek gruntu nr 366/1 i nr 366/4 wpisana jest Gmina Nowa Sól o Statusie Miejskim.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 60.880,00zł. Cena wywołania nieruchomości jest równa 2/3 sumy oszacowania tj. 40.586,67zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 6.088,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię zgodnie z art. 962 kpc w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 626 z dnia 9 września 2000 ). Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodat. informacje pod nr tel. 68 387-52-82.

 


                                                                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2020r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 910/2 o pow. 1,7804ha (grunty orne RIVa o pow. 0,5274ha, grunty orne RIVb o pow. 0,3619ha, grunty orne RV o pow. 0,5336ha, łąki trwałe ŁIII o pow. 0,3575ha), położonej w obrębie miejscowości Podbrzezie Dolne, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00060657/3. Właścicielami w/w nieruchomości są: Elżbieta Angelika Dzieniszewska i Stanisław Andrzej Dzieniszewski na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Kożuchowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami działka nr 910/2 leży poza terenem istniejącego planu zagospodarowania gminy w obrębie Podbrzezie Dolne. Graniczy z nieruchomościami zabudowanymi, ale jej przeznaczenie w studium zagospodarowania jest jako grunty rolne. Brak możliwości dojazdu tj. droga gruntowa zarośnięta i nie pełni funkcji drogi – teren nierówny, powoduje, że brak podstaw do ewentualnego uzyskania warunków zabudowy.

Teren obecnie niezagospodarowany, bez mediów w drodze, a dojazd tylko wspomnianą drogą gruntową – obecnie nieużytkowaną.

Informacja z gminy: ze względu na znaczną odległość od zabudowy mieszkalnej wyrażenie zgody na podział terenu pod zabudowę jest bardzo mało prawdopodobny.

Wartość nieruchomości rolnej z uwzględnieniem bliskości terenów zabudowanych przemysłowych, w części także nieużytkowanych. Tak wynika z aktualnego studium dla tego terenu.

Nieruchomość wyceniono alternatywnie (drożej niż jako rolną), ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo terenów zabudowanych.

Suma oszacowania wynosi 89.060,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi66.795,00zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 8.906,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Przedmiotowa nieruchomość nie podlega wyłączeniom wynikającym z art. 1a. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.), stanowi nieruchomość rolną. Jednak zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 9 ograniczenia podmiotowe nie mają zastosowania w przypadku nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 387-52-82.


                                     OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 § 1 kpc oraz art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2020r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 sala nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 38,99m2, położonego w miejscowości Kożuchów przy ul. Rynek nr 20/9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00035152/9 wraz z udziałem w wysokości 40/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 338/2 o pow. 0,0348ha ( tereny mieszkaniowe B ) objętej księgą wieczystą nr ZG1N/00016252/1, którego właścicielami są Grażyna Żurek i Leopold Żurek na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Lokal jest położony na III piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 77.100,00zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 57.825,00zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 7.710,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 626 z dnia 9 września 2000 ). Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 387-52-82.


                                                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.04.2020r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego o pow. użyt. 46,44m2, położonego w Nowej Soli ul. Plac Solny nr 2/5, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00034703/0 wraz z udziałem w wysokości 91/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, urządzeń i w prawie własności działki gruntu nr 412/1 ( tereny mieszkaniowe B ) o powierzchni 1,214,00m2, objętej księgą wieczystą nr ZG1N/00031165/5. Właścicielem w/w prawa własności do lokalu mieszkalnego jest Mirosław Kazimierz Polak.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która obowiązuje z dniem 01.01.2019r., wypis z rejestru gruntów i odpis księgi wieczystej nie jest zgodny ze stanem prawnym w/w ustawy, ponieważ w momencie sporządzania wyceny udział w gruncie w wysokości 91/1000 stanowi użytkowanie wieczyste do dnia 18.03.2098r. a jako właściciel działki gruntu nr 412/1 wpisana jest Gmina Nowa Sól o Statusie Miejskim.

Ponadto brak jest zgodności dotyczących własności lokalu. W Odpisie księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości figuruje Mirosław Kazimierz Polak, wpisany w dniu 23.01.2019r. na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Sądu Rejonowego w Nowej Soli Wydział I Cywilny z dnia 09.11.2012r., sygn. akt I Ns 715/12, natomiast w wypisie z rejestru lokali i wypisie z rejestru gruntów jako właściciele wpisani są: Janina Przygodzka i Edward Przygodzki ( małżeństwo ).

Suma oszacowania wynosi 50.180,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi37.635,00zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 5.018,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodat. Inf. można uzyskać pod numerem tel. 68 387-52-82.


                                                 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.04.2020r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 sala nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 32, o pow. użytkowej 50,20m², położonego w Nowej Soli przy ul. A. Fredry nr 2B , dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00065931/3. Właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest Kamil Mateusz Uliasz.

Działka, na której położony jest budynek mieszkalny z wycenianym lokalem oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 179/227 i ma powierzchnię 4.927,00m². Właścicielem działki gruntu nr 179/227, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00051529/1 jest Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli w udziale 7356/10000. Lokal jest położony na III piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, jadalni, łazienki, wc i przedpokoju.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 132.860,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania tj. 99.645,00zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 13.286,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię zgodnie z art. 962 kpc w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 626 z dnia 9 września 2000 ). Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodat. informacje pod nr tel. 68 387-52-82.

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko zastępca komornika: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 § 1 kpc oraz art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.05.2020r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 24 sala nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 62,50m2, położonego w miejscowości Kożuchów przy ul. Rynek nr 7/2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00030366/7 wraz z udziałem w wysokości 73/1000 w prawie własności działki gruntu nr 499/11 o pow. 0,0345ha ( tereny mieszkaniowe B ) objętej księgą wieczystą nr ZG1N/00029809/5, którego właścicielką jest Ella Nagórska – Brzycka.

Lokal jest położony na I piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc, kotłowni i przedpokoju z wydzieloną ślepą kuchnią. Budynek z szacowanym lokalem jako obiekt z przełomu XVIII/XIX wieku, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej. 1426.

Istnieje niezgodność w zakresie nazwiska właściciela w/w lokalu mieszkalnego ze stanem faktycznym. W odpisie księgi wieczystej nr ZG1N/00030366/7 oraz wypisie z rejestru gruntów, jako właściciel nieruchomości wpisana jest Ella Nagórska, natomiast właścicielka obecnie nazywa się Ella Nagórska - Brzycka.

W odpisie księgi wieczystej nr ZG1N/00030366/7 w dziale I księgi wieczystej umieszczono zmiany wpisu w związku z przekształceniem udziału w nieruchomości wspólnej na podstawie ustawy z 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpisu dokonano 10.01.2020r. W dziale III księgi wieczystej umieszczono roszczenie Gminy Kożuchów - dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 74.100,00zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 55.575,00zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 7.410,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2015, poz. 626 z dnia 9 września 2000 ). Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 387-52-82.

 


 

   Drukuj Drukuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko
ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 387 52 82, fax 68 356 99 15, e-mail: nowa.sol1@komornik.pl